Πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του
διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες
σε 1 έως και 6 ενότητες της
επιλογής του από τις (7) που
αποτελούν το ECDL Core.
Πιστοποιεί γνώσεις στις παρακάτω 7 ενότητες σε
βασικό επίπεδο:
. Βασικές έννοιες της
πληροφορικής
. Χρήση υπολογιστή &   διαχείρηση   αρχείων(MS   Windows)
. Επεξεργασία κειμένου(MS   Word)
. Υπολογιστικά φύλλα (MS
   Excel)
. Παρουσιάσεις (MS
   Powerpoint)
. Βάσεις δεδομένων (MS
   Access)
. Πληροφορίες και επικοινωνίες
  (Internet Explorer & Outlook   Express)Πιστοποιεί γνώσεις και δεξιό-
τητες σε 1 ή περισσότερες
από τις παρακάτω 4 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ενότητες σε προχωρημένο επίπεδο :
. Επεξεργασία κειμένου (MS   Word )
. Υπολογιστικά φύλλα (MS
   Exel)
. Παρουσιάσεις (MS
   Powerpoint)
. Βάσεις δεδομένων (MS
   Acces)
 

Στελέχη

Υπάλληλοι

Επαγγελματίες

Εκπαιδευτικοί

Φοιτητές

Μαθητές

Εταιρείες

Οργανισμοί

Φορείς 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις

Τεχνολογίες ΠΛηροφορίας &

επικοινωνίας (ΤΠΕ)


Εκπαίδευση Φοιτητων

(επιδοτούμενα

προγράμματα)

                                 

 

 

 

 

        
 

Αξιολόγηση σε 4 επίπεδα (σε 2 από τις 3 προτεινόμενες
θεματικές ενότητες μετά από
επιλογή του υποψηφίου)
. Beginners #1 (ζωγραφική
  Word εισαγωγή στους H/Y)
. Beginners #2 (Windows,
  Movie Maker, Word)
. Beginners #3 (Internet   Explorer & Outlook Express,
  Logo, Excel)
. Beginners #4 (Photo Editor,
  Media player, PowerPoint)

 

Πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες σε 3 ή 6 ενότητες που αποτελούν το ACTA CCU
. Επεξεργασία κειμένου (MS   Word)
. Υπολογιστικά φύλλα (MS   Excel)
. Πληροφορίες και   επικοινωνίες (Internet   Explorer & Outlook Express)
ή
. Χρήση Η/Υ & Διαχείρηση   Αρχείων(MS Windows)
. Επεξεργασία κειμένου(MS   Word) . Παρουσιάσεις (MS   Powerpoint)
. Υπολογιστικά Φύλλα(MS   Excel)
. Βάσεις δεδομένων     (MS   Access)
. Πληροφορίες   και   επικοινωνίες (Internet   Explorer & Outlook Express)


Η αξιόπιστη απόδειξη γιά επαγγελματική χρήση εφαρμογών Η/Υ σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενότητες :
. Επεξεργασία κειμένου (MS   Word)
.Υπολογιστικά φύλλα (MS   Exel)
. Παρουσιάσεις (MS   Powerpoint)
. Βάσεις δεδομένων (MS   Acces)